Historie Přibic a pěstování révy vinné

Přibice – vesnice s velmi bohatou historií, doloženou terénním archeologickým výzkumem

v nejbližším okolí, jako např. v lokalitě „Klášterka“ nacházející se pod hrází Starého rybníka, který

probíhal v letech 1970 až 1972. Tento výzkum prováděl Archelogický ústav ČSAV v Brně pod

vedením Dr. Ungera. Soubor nálezů objevených v této lokalitě dokazuje osídlení ze středověku,

starší doby bronzové, ale též husté osídlení pravěké. Z tohoto poznatku lze usoudit, že Přibice

s největší pravděpodobností patří k nejstarším osadám na jižní Moravě.

Obec, která vznikla ze staroslovanské osady, se v listinách připomíná již v roce 1222, kdy byla

patrně farním a kulturním centrem celého okolí. V této době byly přiřazeny k Přibicům obec Ivaň

– dřéve Eibis, Vranovice – dříve Branowitz a dnes již dávno zaniklé Teplany, Borovnice a Želice.

Ve 13. A 14. století patřila obec rytířskému řádu Johanitů a to rakouské komendě v Mailberku,

které kolem roku 1324 postoupila svou ves brněnské komendě téhož řádu. Tento převod potvrdil

v květnu roku 1327 ve Znojmě český král Jan Lucemburský. Od 15. století je vesnice nazývána

„Přibice nad Táborem“ a stejný název nese i obecní pečeť z roku 1587.

Jak je staré pěstování vinné révy v Přibicích? Odpověď na tuto otázku není snadná, neboť

část historického písemnictví se dodnes nalézá v sídle původních majitelů v archivech na ostrově

Malta. Dostupné písemné záznamy uvádí již rok 1565, kdy Přibice osídlili němečtí novokřtěnci tzv.

toufaři, kteří se zabývali hospodářstvím, hlavně vinařstvím a řemesly. Roku 1589, při katastrálním

rozdělení se též uvádí lokální název„Svobodná hora vinohradní“. I v pozdějších záznamech lze

nalézt název „Vinohrady“, kde se uvádí i výměry asi 6ha vinic. Ze záznamu týkajícího se založení

školy roku 1722 se můžeme dočíst, že při založení dostával učitel od obce za zvonění do kostela

a proti mračnům 11 metráků žita, za zpívání pašijí 15 krejcarů a máz vína. Tolik tedy některé

vybrané písemné záznamy o pěstování vinné révy v Přibicích.

A nyní něco o současnosti. Vinná réva se v minulém století pěstovala na malých vinohradech

a až v 2. polovině stol. Při scelování pozemků se vysazovala ve větších lokalitách více vhodných pro

její pěstování. V této době bylo v okolí obcí Přibice, Vranovice a Ivaň vysazeno celkem kolem 80ha

vinic. V roce 1982, kdy byla několika málo nadšenci založena místní ZO ČZS, byla uspořádána

pod hlavičkou ČSL první výstava vín s ochutnávkou. Od této doby naše organizace uspořádala již

30 výstav vín, na nichž bylo celkem hodnoceno a vystaveno téměř 12.100 vzorků vín.

Na výstavu dodávali vzorky vinaři z celého okolí, což zaručuje neustále rostoucí kvalitu

vystavených vzorků v rámci výměny zkušeností jednotlivých sdružení.

Ve víně je kus historie, je proto na místě při dnešní 30. Jubilejní výstavě vzdát hold všem,

kteří položili základy místního vinařství a také popřát všem jejich následovníkům hodně úspěchů

na vinicích i ve sklepním hospodářství. Tak jako byli Přibice v minulosti vinařskou obcí, tak se jí

v dnešní době opět stávají.

Historické ohlédnutí zakončím výrokem řeckého básníka Alcaeuse - „Víno je zrcadlem

života“. Hledejme proto ve vystavených vzorcích vín nejen krásnou jiskrnou barvu, vůni a chuť,

ale i pravdu, krásu šťastných chvil, úsměvů a přátelských setkání.

zavzpomínal Jan Páviš

zakladatel místní organizace ČZS

Novinky

Katalog Velké Němčice 2016

08.02.2016 12:05
https://www.vystavavin.cz/velke%20nemcice%202016.pdf

výstavy vín 2016

13.01.2016 14:53
výstavy_vín_2016.xlsx (17739)

Vinařský kalendář 2016

08.01.2016 12:16
Vinařský kalendář 2016.pdf (4723506)

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti

08.01.2016 12:11
Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni našemu...

Výsledky bodovaných Přibických vín 2015

21.05.2015 13:24
Výsledky Přibice 2015-1.doc (154624)

Zasedání členské schůze 2015

23.02.2015 11:41
Vážení členové ZO ČZS Přibic Dne 27.2.2015 v 18:00 hodin Obecním hostinci Přibicích se koná členská schůze ZO ČZS Přibic.                     Program výroční členské schůze ZO ČZS Přibic 2015   1....

Pozvánka na 34. Výstavu vín

18.02.2015 14:13
Pozvánka na 34 Výstavu vín.doc (87,5 kB)

Výstavy vín 2015/Uzemní sdružení ČZS Břeclav

15.01.2015 09:19
                      Ú z e m n í   s d r u ž e n í   Č Z S   B ř e c l a...

POZOR !!!! Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

08.01.2015 08:29
Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15.ledna 2015, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci...

POVINNOST od 10 arů - prohlášení o zásobách vinařských produktů

27.08.2014 08:29
Vážení vinaři, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009). Povinnost podat prohlášení o...

Situační zpráva ochrany révy vinné

03.06.2014 12:19
5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 23. (2.6.2014 - 8.6.2014).pdf (633,2 kB)
Záznamy: 12 - 22 ze 28
<< 1 | 2 | 3 >>